مجوزات و اسناد شرکت آیتی ساز به شرح ذیل می باشد :

۱- دعوتنامه شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز جهت همکاری و ایجاد بستر ارایه خدمات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور بشماره ۱۰۰/۶۸۶۰۹ بتاریخ ۹۷/۱۰/۰۲
۲ – ابلاغیه ریاست سازمان تنظیم مقررات به ارگان ها و دستگاه های اجرایی جهت اجرای الزامات مورد نیاز شرکت تامین کننده خدمات در دفاتر پیشخوان بشماره ۱۰۰/۱۹۶۳۴ بتاریخ ۹۸/۰۴/۰۲
۳- معرفی نامه شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز توسط سازمان تنظیم مقررات کشور به سازمان فناوری اطلاعات کشور جهت همکاری و اجرای الزامات و استانداردهای ابلاغی مورد نیاز
۴- پروانه و مجوز فعالیت شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات از سازمان نظام صنفی رایانه ای
۵- تاییدیه شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز بشماره ۲۱۸۳۶ توسط سازمان فناوری اطلاعات در خصوص احراز شرایط فنی تامین خدمات الکترونیک جهت ارایه به دفاتر پیشخوان دولت
۶- قرارداد فیمابین سازمان فناوری اطلاعات کشور با شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز در خصوص ارایه کلیه خدمات استعلامی تراکنشی از طریق ملی تبادل اطلاعات . شماره قرارداد ۲۰۳۰۰ بتاریخ ۹۸/۰۷/۰۷
۷- قرارداد اتصال شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز به مرکز ملی تبادل اطلاعات بشماره ۱۶۷۴۸
۸- همکاری در توسعه سامانه دولت همراه و بستر دولت الکترونیک بر اساس صورتجلسه سازمان فناوری اطلاعات و شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز بتاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ و بشماره ۱۰۱/۱۳۴
۹- معرفی نامه شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور بشماره ۱۰۰/۸۵۸۷۲ جهت ایجاد و استقرار سامانه مدیریت و نظارت بر خدمات دفاتر پیشخوان دولت
۱۰- معرفی نامه و تایید شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور شماره۱۰۰/۵۸۲۸۵ بتاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ به قوه محترم قضاییه جهت برونسپاری و احصا خدمات
۱۱- گواهی iso/iec ( ISMS) شرکت آیتی ساز به تاریخ ۱۵ jul 2019-
۱۲- قرارداد فیمابین شرکت به پرداخت ملت و شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز در خصوص تامین کلیه زیرساخت ها و تجهیزات بانکی جهت تامین کلیه دفاتر پیشخوان سراسر کشور
۱۳- قرارداد همکاری باشگاه فناوری دانشگاه شریف و شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز
۱۴- قرارداد همکاری شبکه نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری وشرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز
۱۵- قرارداد همکاری و ارایه خدمات اپراتور پست اول در دفاتر پیشخوان دولت توسط شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز